Jméno:
Heslo:

Výchovný plán

Cíl Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně je především vymezen v §33 zákona 561/2004 Sb: "Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.
Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, poskytuje integraci ve spolupráci se SPC .

Charakteristikou Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně je výchovné prostředí podporující rozvoj křesťanských hodnot, rozvíjení bratrské lásky, přátelství a pomoci, upevňování hodnotového systému na základě evangelních zásad (pravdy, dobra, lásky, sebepoznání, úcty, pokory, čistoty, tolerance).

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně působí na celistvý rozvoj osobnosti dítěte ve vztahu kultury a víry s důrazem na etické hodnoty, především na spolupráci a prosociálnost.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně je otevřená všem dětem, počítá rovněž s integrací zdravotně znevýhodněných dětí.

Výchovně vzdělávací práce mateřské školy probíhá podle Školního vzdělávacího programu ,,Cesta,“ který vychází ze závazného  Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

       

 • Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně spolupracuje se Základní uměleckou školou v Kojetíně v oboru hudebním

 • Pravidelně probíhá v Mateřské škole ozdravný preventivní program v rámci projektu Zdravý úsměv

 • Do běžného režimu jsou zařazovány ,,logopedické chvilky“ zaměřené na rozvoj správné výslovnosti hlásek

 • Slovní zásoba českých slovíček je nenásilně obohacována o některá slova cizojazyčná- anglická, německá, ruská

 • Dětem je při práci přístupná informační a komunikační technologie /MultiBoard s dotykovým displejem/

 • Školní dvorek je vybaven novými herními prvky

 • V oblasti vytváření vztahu ke všemu živému /ke stvoření/ realizujeme prožitkové učení- návštěvy statku, péči o vlastní zahrádku, výlety do přírody

 •  inspirace v ekologické oblasti čerpáme také v rámci ekologických aktivit centra Sluňákov, kde jsme registrováni v projektu Mrkvička

 • Děti několikrát ročně navštěvují divadelní představení

 • Do MŠ přijíždí dvakrát ročně maňáskové divadélko

 • V MŠ probíhají čtvrtročně besedy o knihách s paní knihovnicí, na závěr roku pak děti společně navštěvují městskou knihovnu

 • Spolupracujeme s místní charitou v rámci příležitostných oslav a akcí

 

 

Mateřská škola sv. Josefa, Kojetín

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign