logotyp

Výchovný plán

Cíl Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně je především vymezen v §33 zákona 561/2004 Sb: "Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.
Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, je ochotna dle možností  poskytovat vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci se SPC .

Charakteristikou Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně je výchovné prostředí podporující rozvoj křesťanských hodnot, rozvíjení bratrské lásky, přátelství a pomoci, upevňování hodnotového systému na základě evangelních zásad (pravdy, dobra, lásky, sebepoznání, úcty, pokory, čistoty, tolerance).

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně působí na celistvý rozvoj osobnosti dítěte ve vztahu kultury a víry s důrazem na etické hodnoty, především na spolupráci a prosociálnost.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně je otevřená všem dětem, počítá rovněž s integrací zdravotně znevýhodněných dětí.

Výchovně vzdělávací práce mateřské školy probíhá podle Školního vzdělávacího programu ,,Cesta,“ který vychází ze závazného  Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

       

 • Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně spolupracuje se Základní uměleckou školou v Kojetíně v oboru hudebním

 • Pravidelně probíhá v Mateřské škole ozdravný preventivní program v rámci projektu Zdravý úsměv

 • Do běžného režimu jsou zařazovány ,,logopedické chvilky“ zaměřené na rozvoj správné výslovnosti hlásek

 • Slovní zásoba českých slovíček je nenásilně obohacována o některá slova cizojazyčná- anglická, německá, ruská

 • Dětem je při práci přístupná informační a komunikační technologie /MultiBoard s dotykovým displejem/

 • Školní dvorek je vybaven novými herními prvky

 • V oblasti vytváření vztahu ke všemu živému /ke stvoření/ realizujeme prožitkové učení- návštěvy statku, péči o vlastní zahrádku, výlety do přírody

 •  inspirace v ekologické oblasti čerpáme také v rámci ekologických aktivit centra Sluňákov, kde jsme registrováni v projektu Mrkvička

 • Děti několikrát ročně navštěvují divadelní představení

 • Do MŠ přijíždí dvakrát ročně maňáskové divadélko

 • V MŠ probíhají čtvrtročně besedy o knihách s paní knihovnicí, na závěr roku pak děti společně navštěvují městskou knihovnu

 • Spolupracujeme s místní charitou v rámci příležitostných oslav a akcí

 

 

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign