logotyp

Úvod MŠ sv. Josefa a povinně zveřejňované informace

Povinně zvěřejňované informace

Název:

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Číslo účtu:

2258454359

Sídlo:

Komenského náměstí 49

IČO

71341188

Zřizovatel

Arcibiskupství olomoucké

Ředitelka:

Mgr. Marie Přecechtělová

 

Pověřenec GDPR:

JUDr. Jakub Kříž, Ph. D., advokád

T: +420 703 142 885

M:gdpr@jakubkriz.cz


Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen školským zákonem, prováděcími právními předpisy a zřizovací listinou. Hlavním účelem a tomu odpovídajícím předmětem činnosti organizace je komplexní zajištění výchovy a vzdělání žáků a s tím spojených a navazujících činností. Právnická osoba vykonává činnost školy a těchto školských zařízení:

Mateřská škola

Cíl Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně je především vymezen v §33 zákona 561/2004 Sb: "Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.
Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, je ochotna dle možností  poskytovat vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci se SPC.

Charakteristikou Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně je výchovné prostředí podporující rozvoj křesťanských hodnot, rozvíjení bratrské lásky, přátelství a pomoci, upevňování hodnotového systému na základě evangelních zásad (pravdy, dobra, lásky, sebepoznání, úcty, pokory, čistoty, tolerance).

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně působí na celistvý rozvoj osobnosti dítěte ve vztahu kultury a víry s důrazem na etické hodnoty, především na spolupráci a prosociálnost.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně je otevřená všem dětem, počítá rovněž s integrací zdravotně znevýhodněných dětí.

Výchovně vzdělávací práce mateřské školy probíhá podle Školního vzdělávacího programu ,,Cesta,“ který vychází ze závazného  Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Výdejna jídla

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitel je také dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád správním orgánem a oprávněnou úřední osobou, jedná jménem organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy.

  • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění

  • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

  • Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, v platném znění

  • Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

 

Povinně zveřejňované údaje o škole

Název školy: Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Sídlo: Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín

Telefon: +420 731 788 713

Tel: +420 581 762 542

IČO: 70 94 69 57

 

E-mail: cmsjosef@seznam.cz

Webové stránky: www.cmsjosef@seznam.cz

Právní forma: školská právnická osoba

Zřizovatel mateřské školy: Arcibiskupství olomoucké

Ředitel mateřské školy: Mgr. Marie Přecechtělová

Od 24. 9. 2009 školská právnická osoba.

Od 1. 9. 2010 zapsána do rejstříku školských právnických osob

Kapacita mateřské školy: 35 žáků

IČO: 71 341 188

Identifikátor zařízení (REDIZO): 691 001669

 

 

Školní jídelna – výdejna

Dovoz stravy ze školní jídelny Kojetín, příspěvková organizace.

Sídlo: Hanusíkova 283, 752 01 Kojetín

Tel: +420 581 762 542

IČO: 70 94 69 57

 

 

 

 

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign