Jméno:
Heslo:

Dokumenty

Informace o zpracování osobních údajůInformace o zpracování osobních údajů v Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně, IČ 71 341 188, se sídlem Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín (dále také jen ,,správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/Es, (toto nařízení bude dále označované jako ,,GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).
Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

• agenda související se správou a chodem organizace
• personální agenda
• agenda související s přijímáním dětí
• další mluvní agenda

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby, nebo se zpracováním osobnch údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.
V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě.
Mateřská škola sv. Josefa se snaží předávání minimalizovat, v některých případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně jmenovala ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým  v souladu se svými povinnostmi podle čl. 37 GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese Týnská 633/12, 110 00 Praha 1, telefonicky na čísle +420 703 142 855 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@jakubkriz.cz.,                   ev. č. ČAK: 15195, IČO 726 95 633
Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem s výborným přehledem o činnosti biskupství a zpracování osobních údajů, ke kterému při něm dochází. Je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit.
V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se buď na správce, nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.
Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

V Kojetíně 24. 5. 2018

 

Školní řád Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně


 
                                                                                                                                                                                                                                          

 Školní řád Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně

Vypracoval:                                                    Mgr. Marie Přecechtělová  

 

Schválil:

Rada ŠPO                                                        Pedagogická rada 25. 8. 2017

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

                                                                                                                                                                                                                         

Ředitelka Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně Marie Přecechtělová v souladu s § 30 odst.1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon)vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy…Školní řád reflektuje novelu školského zákona 178/2016 Sb. a nově vložená ustanovení § 34a a 34b školského zákona.

Čl. I

Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

 a školní vzdělávací program

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

a)      podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b)      podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c)      podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

d)      podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte v souladu s rozvojem křesťanských hodnot bratrské lásky, přátelství a pomoci na základě učení evangelia,

e)      vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f)        napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

g)       poskytuje patřičnou pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

h)      vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

ch) poskytuje povinné předškolní vzdělávání /povinné předškolní vzdělávání trvá od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte/

 

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

a)      na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b)      na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c)      na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv

a Úmluva o právech dítěte.

2.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

3.1. Zákonní zástupci mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

3.2. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí  vzdělávání dětí,  na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

2.

3.3. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných

zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

4. Povinnosti zákonných zástupců

4.1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

a) zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy nebo školského zařízení,

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno;

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.

4.2. Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

a)      zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

b)      na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

c)      informovat  mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

d)      informovat školu o důvodech nepřítomnosti dítěte,

e)      oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení

       školní matriky  

f)    ve stanoveném termínu hradit úplatu za  stravné

3.

g) přispívat úplatou příspěvku pro mateřskou školu tzv.školkovného  částkou 300,- Kč měsíčně /tento příspěvek slouží k zajištění provozu a zlepšení materiálního zabezpečení mateřské školy/.Rodiče dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, jsou platby zproštěni.

 

Čl. II

upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

5.1. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

- Zápisový /evidenční/ list dítěte

- Vyjádření lékaře s potvrzením, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo dokladem o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

- Dohodu o docházce a stravování

- Zmocnění týkající se vyzvedávání dětí

Všechny tiskopisy musí být podepsané zákonným zástupcem.

Rodiče jsou dále povinni přihlásit dítě ke školnímu stravování ve školní jídelně Kojetín, Hanusíkova 283.

5.2. Nejnižší věk nástupu dítěte k pravidelné docházce do Mateřské školy jsou 3 roky.

5.3. Při přijímacím řízení jsou upřednostněny děti, jejichž sourozenci jsou již v Mateřské škole sv. Josefa zapsáni a děti k povinnému předškolnímu vzdělávání /od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není stanoveno jinak/.

5.4. Rodiče mají možnost využít tzv. ,, Adaptační režim.“ Na základě slovní domluvy s ředitelkou mohou s přijatými dětmi v určené hodiny pobývat v MŠ, a to v době před zahájením pravidelné docházky.

5.5. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem „cizinec ze třetího státu“  se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky.

4.

 Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. Nebo prováděcími právními předpisy.

Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo bylo mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu).

 

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí /nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

6.1. Kladná rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí, se oznamují způsobem, který upravuje ustanovení § 183 školského zákona, tj. tímto způsobem:

Na veřejně přístupném místě v MŠ /vývěska umístěná v prostorách chodby MŠ/ po dobu 15 dnů bude zveřejněn seznam přijatých dětí, pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

6. 2. Záporná rozhodnutí, kterými se zamítá žádost o přijetí, bude vyhotoveno v písemné podobě, doručeno zákonnému zástupci do vlastních rukou na doručenku.

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 541/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

Proti rozhodnutí se může dítě prostřednictvím svého zákonného zástupce, odvolat.

7. Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole formou denní docházky

 Podle § 34 ods.1 školského zákona trvá povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, není-li dále stanoveno jinak /povinnost se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením/.

7. 1. Pravidelná denní docházka 4 hodiny denně v pracovní dny /od 8:00 do 12:00 hod./

                   - povinnost není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin

                     v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách

 • dítěti je zaručeno právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno /do mateřské školy i v době vedlejších prázdnin může, ale nemusí docházet

  5.

  7. 2. Podmínky uvolňování ze vzdělávání a omlouvání

          - zákonný zástupce je povinen omluvit neúčast dítěte nejpozději třetí den nepřítomnosti

            a uvést důvod / telefonicky, emailem nebo osobně/

 •  při návratu dítěte do mateřské školy vyplní rodič omluvný list

   

  8. Plnění povinného předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání dítěte

  8. 1. Oznámení o formě individuálního vzdělávání dítěte doručí zákonní zástupci mateřské škole do 31. května , tedy 3 měsíce před zahájením školního roku

  8.2.  Podmínky individuálního vzdělávání- ředitel mateřské školy doporučí oblasti, v nichž se má dítě vzdělávat/ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy /.

  8. 3. Ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů, případně doporučení dalšího postupu

  bude probíhat v ředitelně mateřské školy 2. týden v měsíci listopadu a 1. týden v prosinci

  náhradní termín/. Přítomni budou ředitelka mateřské školy, učitelka mateřské školy, dítě a jeho zákonný zástupce. Úroveň osvojení očekávaných výstupů bude vyhodnocena písemně.

   

  9. Ukončení předškolního vzdělávání dítěte

  Ředitel mateřské školy může podle §35 ods.1 po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

  a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčasti předškolního vzdělávání            po dobu delší než dva týdny,

  b) zákonný zástupce závažným způsobem nebo opakovaněnarušuje provoz mateřské školy,

  c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

  d) zákonný zástupce opakovaně nehradí platu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelem na jiném termínu, nebo nehradí příspěvek mateřské škole tzv. školkovné /podle bodu 16 školního řádu/

  Nelze ukončit předškolní vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné

  /§35 ods. 2. školského zákona/.

  6.

  10. Ukončení individuálního vzdělávání dítěte

  Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato, rozhoduje o ukončení individuálního vzdělávání. Důvodem může být, že zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

  Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek, po ukončení individuálního vzdělávání nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat.

   

   

   

  Čl. III

  Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

  11. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

  11.1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

  11.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu  opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

  12. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

  12.1. Zákonní zástupci nebo jiná pověřená osoba v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce MŠ. Předávací zónu tvoří vstup z šatny do II. třídy. Výjimky jsou možné jen na základě osobního upozornění a domluvy s pedagogickým dozorem.

  12.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy v předávací zóně, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci, po individuální domluvě možno ve výjimečných situacích i mimo tento určený čas.

  12.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

  7.

  12.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

  12.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník  a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

  b) informuje telefonicky ředitelku školy

  c) řídí se postupem doporučeným MŠMT  - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území MŠ.

  13. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

  13.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, se kterým jsou obecně seznámeni na schůzkách s rodiči a který je přístupný na požádání u pedagogických pracovníků. Obsah tematických částí ŠVP a třídních vzdělávacích programů je vyvěšen na nástěnkách v šatně.

  13.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o aktuálních otázkách, průběhu výchovně vzdělávací práce ve vztahu k jejich dítěti / např. psychické rozpoložení dítěte, zvládnutí adaptace, pokroky ve výsledcích vzdělávání a celkovém vývoji dítěte, popř. jiné informace související s dítětem/. Nemůže- li pedagogický pracovník z důvodu momentálního pracovního vytížení odpovědět dostatečně obšírně okamžitě, domluví si individuální informativní pohovor na jiný čas.

  13.3. Ředitelka mateřské školy dvakrát za školní rok  svolává společnou schůzku všech rodičů a třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

  13.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě,  individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.     

  8.

  13.5. Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

  14. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

  14.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně a na webových stránkách MŠ /WWW cmsjosef/

  14.2. V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 14.1 bude i finanční příspěvek rodičů, zaplatí daný obnos rodiče dětí podle pokynů /uvedení dne a času/ v ředitelně  mateřské školy.

   

  15. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

  15.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost v dostatečném předstihu, / nejméně den předem do 12 hodin/ zápisem do ,Deníku docházky“ umístěném na chodbě MŠ.

  15.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení  této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

  15.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti  při vzdělávání.

  15.4. Zákonní zástupci dítěte informují  mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

  16. Stanovení  podmínek  pro úhradu úplaty  stravného, způsobu nahlašování a odhlašování stravy a pro úplatu příspěvku mateřské škole tzv. školkovného

  16.1. Úhrada stravného 

   Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve Směrnici o úhradě stravného.

  16.2. Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem do 12. hod. osobně, zápisem do ,,Deníku docházky“ umístěném na chodbě MŠ, nebo telefonicky na číslech 731 788 713,  732 541 133

  9.

   

  16.3. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte. Neodhlášené obědy propadají.

   

  16.4. Stanovení  podmínek  pro úhradu příspěvku mateřské škole tzv. školkovného

  - částka příspěvku činí 300,- Kč za měsíc /v hotovosti/, platba probíhá ve stanovené dny v ředitelně mateřské školy /datum bude uveden na informativní nástěnce/

  - lze uhradit celou částku za rok jednorázově, nebo na pololetí školního roku

  - osvobozena od platby může být rodina, popř. samoživitel, pobírající

                - opakující dávku pomoci v hmotné nouzi

                - zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení

                  příspěvku na péči

                 - rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

                    nebo, fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče pobírá dávky

                    pěstounské péče     

  - další výjimku může stanovit ředitelka MŠ /např. pro období letních prázdnin/.

  Rodiče dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, jsou platby zproštěni.

   

  17. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

  Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

  a)      dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,

  b)      řídí se školním řádem mateřské školy,

   

   

  10.

   

  c)      dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, se všemi účastníky vzdělávání pravidla vycházející ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti (§ 2 ods.3 školského zákona)

  d)   problémové situace svého dítěte /i ve vztazích dítěte s ostatními dětmi/ řeší požádáním o radu či pomoc učitelky, nebo ředitelky mateřské školy

   

   Čl. IV

  PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

  18. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

  18.1. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6,30hod.do 16,00 hod.

  18.2. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 18.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí  v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod... Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

  18.3. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem  omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 18.1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

  18.4. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 2 třídách, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různých věkových ročníků, zpravidla jsou však děti do tříd zařazeny podle věku / 1. třída děti ve věku   3-4  roky, druhá třída děti ve věku 5-6 let/.

  V průběhu dne dochází ke spojení tříd podle vnitřního denního režimu

  18.5. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

   

   

   

  11.

  19. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

  19.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v  základním denním režimu

   

 

6:30-8:30   Zahájení provozu, příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí

                   pedagogickým pracovnicím do II. třídy, volné spontánní a zájmové     

                   aktivity, hry v hracích koutcích.

8:30- 8:40  Společné přivítání, modlitba, rozdělení dětí do tříd

8:40- 9:00  Pohybové činnosti

9:00-9:20   Svačina /je možné na požádání a dle potřeby dětí podávat na etapy-

                   i v průběhu ranních her/

9:20- 9.35  Činnosti vedené učitelkou

                   II. třída 9:20- 9:45- činnosti vedené učitelkou

9:45- 11: 45 Příprava na pobyt venku, pobyt venku

                   Třídy spojeny

11:45- 12:15 Příprava na oběd, oběd

12:15- 14:15 Příprava na odpolední odpočinek, spánek a odpolední odpočinek

                    respektující rozdílné potřeby dětí    

                     Předškolní děti odpočívají od 12:30-13:15 / dále klidové činnosti /                

14:10- 14:30 Vstávání, příprava na svačinu, svačina

14:30- 16:00 Volné činnosti a aktivity řízené učitelkou zaměřené především na   

                       hry, zájmové a pohybové aktivity dětí /možný pobyt na zahrádce/

 

 

 

12.

20. Vnitřní režim při předávání dětí:

20.1. Příchod dětí s doprovodem je v době od 6:30 hod do 8:30 hod. Poté se prostory MŠ z bezpečnostních důvodů uzamykají.

Děti, které odchází po obědě, si vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby v době

od 12:00 do 12:30 hod.

Rodiče čekají na dítě v prostorách šatny.

Předávání ostatních dětí probíhá v době od 14:30 do 16:00 hod.

 

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených skříněk. Věci dětí by rodiče měli označit tak, aby nemohlo dojít k záměně.

Dále / viz. Povinnosti rodičů – 4.1. bod c) školního řádu /.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.

 

21. Délka pobytu dětí v MŠ

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů a dětí. Dítě může chodit do MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne v návaznosti například na adaptační dobu dítěte v MŠ, kdy se tato doba v průběhu docházky prodlužuje.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12.30 (platí pouze v první den nepřítomnosti).

 

22. Pobyt venku

Za příznivého počasí tráví děti venku dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C.

Rodiče vybaví dítě vhodným oblečením odpovídajícím aktuálnímu počasí. Na dvorek mají děti oblečení uložené ve skříňce /podle ročního období- tepláky, mikinu, tričko, pevnou obuv,  v letním období- krátké kalhoty, tričko, pokrývku hlavy, pevnou obuv/.

23. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

13.

Čl. V

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ             

24. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

24.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka mateřské školy  převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

24.2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

25.3. Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené na jedno oddělení

a)  v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b)  v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

24.4. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

24.5. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

24.6. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa /příslušné směrnice BOZP/.

24.7.  Rodiče dbají na bezpečnost dětí také tím, že dospělí ani děti nevnášejí do mateřské školy věci, které ohrožují bezpečnost a zdraví dětí, včetně nevhodných hraček.

Vhodné hračky z domu mohou mít děti pouze v adaptačním období.

14.

24.8.  Jestliže dítě v průběhu dne onemocní a vykazuje známky akutního onemocnění /vysoká horečka, zvracení, průjem/, bude odděleno od ostatních dětí a bude pro něj zajištěn dohled zletilé fyzické osoby.

 Pokud dojde k úrazudítěte, je povinností mateřské školy poskytnout první pomoc, popř. zajistit poskytnutí první pomoci a o této skutečnosti informovat bezodkladně zákonného zástupce.

24. 9. Problematika medikace v mateřské škole

V případě nutnosti podávání medikace dítěti v průběhu pobytu dítěte v MŠ, požádá rodič /zákonný zástupce/písemně učitelku o podávání medikace, popíše způsob podávání a přiloží souhlas lékaře.

Mateřská škola může vyhovět pouze ve výjimečných případech, postupuje individuálně s přihlédnutím k diagnóze a k podmínkám mateřské školy. Spolupráce je možná při onemocnění například chronickém, nikoli však infekčním.

 

V případě diabetiků může MŠ umožnit zákonnému zástupci nebo osobě zákonným zástupcem pověřené aplikaci medikamentů. 

 

25. Specifické činnosti, vyžadující zvýšený dohled

25.1 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům a BOZP:

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména

a )    kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

 

           b)   pobyt dětí v přírodě

             ·     využívají  se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci

                  dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

  ·    pedagogické pracovnice před pobytem dětí zkontrolují prostor a

     odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky,   plechovky,  ostré velké kameny apod.)

15.

 

c)    sportovní činnosti a pohybové aktivity

 

 • ·     před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy,  kontrolují pedagogické pracovnice školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
  • ·     pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
  • ·     při sezónních činnostech na školní zahradě je nutné se řídit  jejím řádem

 

d)   pracovní a výtvarné činnosti

 • ·     při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 

25.2. V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí BOZP, která je součástí školního řádu.

26. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

26.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  Mateřská škola má vypracovaný Minimální preventivní program primární prevence sociálně patologických jevů, jimž se při výchovně vzdělávací práci řídí.

26.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

16.

26.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociáln

Mateřská škola sv. Josefa, Kojetín

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign