Jméno:
Heslo:

Aktuality

OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
 

 Základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování 

  epidemiologických opatření a doporučení

/vychází z metodického materiálu PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOLV OBDOBÍ DO KONCE  ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020/

 Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování

  stanovená krizovými opatřeními

   

 • íchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 • V prostorách mateřské školy

Dospělé osoby provedou při vstupu do budovy dezinfekci rukou.

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Pro výjimečné případy vybaví rodiče děti 2 rouškami, které budou uloženy v sáčku v šatní skříňce.

 

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

 

 • Před nástupem dítěte do mateřské školy jsou rodiče povinní podepsat čestné prohlášen o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům  COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.Při každodenním předáváním dítěte je před vstupem do kolektivu dítěti  měřena teplota. Jakékoli příznaky nachlazení brání přijetí dítěte do MŠ.  

 • Organizace provozu

Aktivity jsou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 •  Pobyt venku

Využívá se pouze areál MŠ, včetně školního dvorku. • Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

Školní stravování  probíhá v běžné podobě.

Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. 

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů.

 

 • Další opatření

 

Podle počtu dětí a personálních možností se děti budou v mateřské škole dělit do skupin.

 

Intervalově se skupiny střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými  ručníky pro bezpečné osušení rukou.

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

 Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

 Škola disponuje dostatečným množství dezinfekce.

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 

Mateřská škola se přizpůsobuje teplotním podmínkám v budově, v případě využívání klimatizace chrání děti v uzavřených prostorách mateřské školy před infekcemi a viry čističkou vzduchu /vnitřní předpis/.

 

Školnice je informována, poučena a pracuje podle hygienických zásad o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.   
 

 • Při podezření na možné příznaky COVID-19

 

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je změněny výuka  na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 

Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem k měření tělesné teploty.

 

Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.Příloha

Zápis do Mateřské školy sv. Josefa pro školní rok 2020/2021

Zápis do Mateřské školy sv. Josefa pro školní rok 2020/2021

Seznam dětí přijatých při zápisu do Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně

na školní rok 2020- 2021

 

 


 Značka  

MSSJ

   Registrační číslo

 

Přijato/nepřijato

MSSJ 1/2019

C 1

přijato

MSSJ 2/2019

C 2

přijato

MSSJ 3/2019

C 3

přijato

MSSJ 4/2019

C 4

přijato

MSSJ 5/2019

C 5

přijato

                                                                                                                Mgr. Marie Přecechtělová

                                                                                                                           Ředitelka MŠ

V Kojetíně 25. 5. 2020           

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

Formulář - žádost o zapsání dítěte

k vytištěník vytištění

ŠKOLKOVNÉ

Školkovné činí 300,- Kč za měsíc. Je vybíráno v hotovosti každý měsíc /poslední kalendářní týden v měsíci/.

V době, kdy bude provoz mateřské školy přerušen, jsou rodiče od platby zproštěni.

Rodiče dětí, které absolvují v MŠ povinné předškolní vzdělávání,
jsou platby školkovného zproštěni po celou dobu povinné docházky.

PROSBA

Milí rodiče, jistě jste si všimli nových herních prvků na dvorku,
které dětem udělaly velkou radost.
Současně řešíme problém úpravy povrchu dvorku.
Nabízí se řešení bezpečné, bezúdržbové, barevné, trvanlivé od firmy 4soft -
multifunkční sportovní plocha s povrchem SmartSoft35.

Cenová nabídka pro naší MŠ je celkem vč. DPH 179 635,00- Kč. Prosíme o Vaši finanční pomoc, popřípadě o kontakt na někoho, kdo by byl ochoten darovat školce peníze za tímto účelem.
Děkujeme všem dárcům.
Mateřská škola sv. Josefa, Kojetín

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign